Bauskas iela 16C, Rīga LV-1004

Privātumapolitika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daivan”, reģistrācijas numurs: 40203358021, faktiska adrese: Rīga,Bauskas iela 16C, LV-1004 ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.

Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Mēs apstrādam Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
  • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
  • likumīgās interesēs – lai realizētu no SIA Daivan un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA Daivan likumīgās intereses.
 2. SIA Daivan likumīgās intereses ir:
  • veikt komercdarbību;
  • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
  • nodrošināt līguma saistību izpildi;
  • saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);
  • analizēt tīmekļa vietnes darbību;
  • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
  • nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;
  • novērst krāpniecību;
  • administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;
  • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrādes mērķi un nolūki

Jūsu personas datus vācam tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādājam ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā.

 • klienta identificēšanai.
 • klientu apkalpošanai.
 • norēķinu administrēšanai;
 • mājas lapas darbības uzlabošanai.
 • Pirkuma līguma noslēgšanas un pildīšanas nolūkā. Lai varētu Jums pārdot mūsu internetaveikalā Jūsu izvēlētās preces, mums ir nepieciešams apstrādāt pirkuma datus un nomaksas pirkuma datus.
 • Plašāku iespēju izmantošanai mūsu sniedzamos pakalpojumus, uz pakalpojuma līguma pamata.
 • Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no pasūtītā pakalpojuma. Atteikties no pakalpojuma varat, sūtot mums savu atteikumu rakstiski uz elektronisko pastu zimesanalv@gmail.com vai personīgajā kontā atjaunojot savu vēlmju informāciju.

 

Personas datu apstrāde

 1. SIA Daivan apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. SIA Daivan neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:
  • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
  • ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

 

Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

 • kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Daivan vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 • Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 
 • Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi SIA Daivan). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.
  Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 • Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot SIA Daivan mājas lapā, vai klātienē.
 • Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.
  Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
  Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi

 • SIA Daivan veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).
  Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA Daivan veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, statusu u.c.).
  Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA Daivan veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
 • Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot mājas lapā vai klātienē.
  Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.
 • SIA Daivan pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

 

Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 • Mājaslapa izmanto sīkdatnes.
 • Sīkdatņu mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA Daivan nenes atbildību.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot līgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un pieejama Jums mūsu tīmekļa vietnē.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi zimesanalv@gmail.com

Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā savu datu aizsardzībai. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, kur Jūs varat vērsties arī tad, kad Jums nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.

Grozs